? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Saturday, November 7, 2009

Aktiviti 2 : Tugasan 2 - Jurnal

Tajuk :A case study of engaging primary school students in learning science by using Active
Worlds • Kajian ini mengkaji penglibatan pelajar sekolah rendah menggunakan ‘Active World’ iaitu pembelajaran secara tayangan video 3Ddalam pembelajaran sains untuk meningkatkan kefahaman pelajar dalam topik planet
 • Focus kepada pelajar yang menmpunyai markah rendah dalam sains
 • 10 orang pelajar sekolah rendah (4 lelaki dan 6 perempuan)dari 5 kelas yang berasingan
 • Umur pelajar majoritinya 11 tahun
 • Kajian dilakukan di dalam makmal komputer
 • Memberikan tugasan kepada sampel untuk dilakukan secara individu
 • Tugasan yang diberikan mempunyai 8 sesi dan setiap sesi adalah 2 jam
 • Kajian ini dilakukan pada waktu cuti sekolah
 • Sampel diminta untuk membuat 9 buah planet diangkasa(3D)dengan memberikan penerangan yang tepat menggunakan ‘active world’

Tajuk : MINUTE MATH: AN ACTION RESEARCH STUDY OF STUDENT SELF-ASSESSMENT

 • Kajian ini mengengkaji penilain kendiri pelajar terhadap matapelajaran matematik (focus pada sifir)
 • Projek"minute math" yang digunakan oleh pengkaji adalah untuk meningkatkan tahap pemahaman pelajar tentang matapelajaran matematik dan bukan sekadar menghafal sifir sahaja(focus pada sifit)
 • Menberikan soalan sifir (100 soalan) yang memerlukan pelajar menjawab selama 5 minit sahaja
 • Ujian ini dijalankan 1 kali seminggu selama 10 minggu
 • Setiap markah yang diperolehi dicatat dan meminta pelajar membuat target markah yang akan mereka perolehi minggu hadapan
 • Pengkaji meminta pelajar membuat refleksi pada kad refleksi yang mengandugi “GPAR” (goal,plan,action,reflection)

Tajuk: The effects of early intervention on the defiant behavior of students, using a social skills curriculum.

 • Jurnal kajian ini mengkaji cara mengurangkan tingkah laku buruk pelajar dengan kemahiran sosial yg lebih fokus kpd aktiviti di luar bilik darjah.Pelajar yang mempunyai tingkah laku buruk seperti melawan arahan guru, membuli , mencuri dan sebagainya akan diberikan intervensi yang dipanggil sebagai second step perogram.Intervensi ini akan diberikan 2 kali seminggu bagi melihat perubahan yang berlaku terhadap tingkah laku pelajar berkenaan.Kajian ini dijalankan terhadap pelajar kelas gred 1 di sekolah Fishweir Elementary dan dilakukan di dalam bilik darjah.Diakhir kajian ini,pengkaji mendapati,kajian yang dibuat ini berjaya mengurangkan tingkah laku buruk pelajar dalam tempoh kajian dialakukan.

Tajuk : An Action Research: The Effect of Computer-Based Mathematics on Problem Solving.

 • Kajian ini adalah untuk menguji kesan dari 'pembelajaran matematik menggunakan komputer' dalam penyelesaian masalah dan tingkah laku pelajar. Program EDUTEST digunakan dalam kajian pembelajaran matematik menggunakan komputer ini. Program komputer Edutest memfokuskan pada strategi penyelesaian masalah, geometry, pengukuran dan kebarangkalian. Dalam kajian, pelajar akan belajar sendiri dengan berpandukan pada garis panduan komputer.Dalam kajian ini, ujian awal dan ujian akhir diberikan oleh guru untuk mengukur tahap pencapaian pelajar.

Tajuk : Teacher attitudes about classroom conditions

 • Pernyataan masalah - untuk mengkaji hubungan antara sikap guru tentang keadaan bilik darjah kerana ada guru yang merasa kecewa dan terkilan kerana tidak berpuas hati dengan keaadaan bilik darjah sehingga mendorong mereka untuk meninggalkan profession perguruan.
 • Sampel kajian - Guru-guru dari 11 buah sekolah terpilih yang bangunannya yang tidak memuaskan dan guru-guru dari 11 buah sekolah terpilih yang mempunyai bangunan yang sempurna.
 • Pengumpulan data - melalui soal selidik secara online.
 • Hasil dapatan - perbezaan di antara tindak balas di antara guru-guru dari sekolah yang mempunyai bangunan yang selesa berbanding dengan guru-guru dari sekolah yang mempunyai bangunan yang kurang berpuas hati. Persekitaran mempengaruhi sikap guru dan guru produktiviti mereka.

0 comments: