? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Saturday, November 21, 2009

Aktiviti 9 : Tugasan 4 - Mini KT

MATLAMAT KAJIAN

Melalui kaedah simulasi ini dapat memberikan pelajar pengalaman sebenar bagi membolehkan mereka mengaplikasi dalam kehidupan seharian.

OBJEKTIF KAJIAN

 • Menarik minat pelajar untuk mempelajari matapelajaran matematik dan kemahiran hidup.
 • Meningkatkan kefahaman pelajar dalam matapelajaran matematik dan kemahiran hidup.


PERSOALAN KAJIAN

 • Adakah penggunaan kaedah simulasi boleh menarik minat pelajar dalam matapelajaran matematik dan kemahiran hidup?
 • Adakah penggunaan kaedah simulasi sesuai digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi matapelajaran matematik dan kemahiran hidup?

Aktiviti 8: Tugasan 4 - Mini KT

CADANGAN-CADANGAN UNTUK MENGATASI KELEMAHAN

Pendapat individu

 • Memberikan pendedahan dan pengalaman berdasarkan situasi sebenar kepada pelajar dengan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian tajuk.

Pendapat kumpulan

 • Guru perlulah lebih kreatif dan sensitif dalam pengajaran dalam mempelbagaikan aktiviti.

Pendapat kumpulan lain

 • Memberi peluang kepada pelajar untuk melibatkan diri di dalam kelas dengan mengadakan aktiviti-aktiviti tertentu.

Mengikut literature review

 • Teacher must be sensitive to the needs of their students and dedicated themselves to the improvement of student learning as their primary professional objective (NCTM, 1980).

Aktiviti 7 : Tugasan 4 - Mini KT

KELEMAHAN PENGAJARAN


Pengalaman secara individu

 • Pelajar tidak terdedah kepada pengalaman sebenar tentang isi pengajaran.
 • Oleh sebab itu,pelajar tidak dapat mengaplikasikan dalam situasi sebenar

Pengalaman dalam kumpulan

 • Pelajar hanya dapat memberi fokus hanya 20 minit pertama sesi pembelajaran sekiranya tiada aktiviti yang dilakukan
 • Pelajar tidak aktif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran

Pengalaman dari kumpulan lain

 • Pelajar berasa bosan berada di kelas apabila pembelajaran hanya berpusatkan guru

Berdasarkan literature review (buku dan jurnal)

 • Setiap pendidik mestilah bertanggungjawab untuk memiliki dan mengekalkan keterampilan (competency) dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira keperluan dan tahap pencapaian para pelajar (NCTM , 1980)

Aktiviti 6 : Tugasan 4 - Mini KT

KEKUATAN PENGAJARAN

Pengalaman secara individu

 • Pelajar akan memberikan perhatian dan tumpuan sepenuhnya kepada sesuatu yang jelas dapat dilihat secara langsung.
 • Membolehkan pelajar memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian
 • Pelajar akan dapat bertindak secara spontan dengan pengalaman yang ada apabila berhadapan dengan situasi tertentu

Pengalaman dalam kumpulan

 • Dapat meningkatkan daya kefahaman pelajar dan menjana pemikiran lebih kreatif.
 • Pelajar lebih memahami apabila diberikan pengalaman sebenar secara langsung

Pengalaman dari kumpulan lain

 • Pelajar dapat mengalami dengan sendiri situasi tersebut. Malahan sebarang kemusykilan atau ketidak fahaman, pelajar dapat bertanya terus pada guru.
 • Pelajar dapat aplikasikan sendiri di rumah. Bukan sekadar belajar di sekolah dan di atas buku semata-mata.

Berdasarkan literature review (buku dan jurnal)

 • Menurut Tg.Zawawi,1997a , kemahiran mengira yang melibatkan daya pemikiran dan kreativiti yang tinggi ianya memerlukan kefahaman sesuatu konsep dengan tepat da menyeluruh.

Saturday, November 7, 2009

Aktiviti 5 : Tugasan 1 dan 4

Mengapa guru novis atau guru berpengalaman perlu melakukan kajian tindakan??

Guru novis perlu melakukan kajian tindakan dalam bilik darjah untuk menambahkan pengetahuan dan melakukan penambahbaikan terhadap sesuatu amalan. Kajian tindakan juga merupakan satu proses pengembangan profesion keguruan itu sendiri dalam meningkatkan kualiti P&P.Manakala melalui kajian tindakan, guru berpengalaman boleh mengemukakan kaedah-kaedah atau teori-teori baru berdasarkan pengalaman dan amalan yang dilakukan di dalam bilik darjah. Kaedah-kaedah serta teori-teori ini boleh dijadikan panduan oleh guru novis.

Aktiviti 4 : Tugasan 4 - Mini KT

Tajuk Mini Kajian Tindakan:

Kaedah Simulasi dalam pembelajaran

Sample kajian - pelajar sekolah
Setting kajian - di dalam bilik darjah dan sekitar sekolah

Aktiviti 3 : Tugasan 3- Kolokium

MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN SUASANA PEMBELAJARAN PELAJAR BAGI SUBJEK BIOLOGI TINGKATAN EMPAT MENGGUNAKAN KAEDAH PETA MINDA SECARA BERKUMPULAN
Pernyataan masalah

 1. Adakah teknik penggunaan peta minda ini dapat meningkatkan pemahaman pelajar dalam tajuk nutrisi ini?
 2. Adakah kaedah ini dapat mewujudkan suasana belajar yang efektif dan menyeronokkan serta meningkatkan keyakinan diri pelajar?
 3. Adakah kaedah ini dapat meningkatkan pemahaman dalam memahami konsep serta istilah Biologi bagi tajuk nutrisi?

Metodologi,setting kajian,sampel kajian

 1. Metodologi – Melalui pemerhatian pengkaji (Penilaian kendiri-RPH),borang kaji selidik,temubual berstruktur dan tidak berstruktur.Instrumen yang digunakan adalah rancangan harian guru berdasarkan silibus subjek Biologi dalam topik nutrisi,tontonan video-CD ROM,kertas mahjong,crayon warna dan pemain MP3 (Perakam suara).Guru memberikan penerangan tentang subtopik yang akan di ajar dengan menggunakan CD-ROM sebagai alat bantu mengajar dan kemudian meminta pelajar agar membentuk kumpulan.Seterusnya guru memberi pilihan tajuk-tajuk untuk dibincangkan dan dibentangkan dengan penggunaan peta minda.
 2. Setting kajian – dalam bilik darjah.
 3. Sampel kajian -Kajian ini melibatkan pelajar dari kelas 4 Al-Biruni dan 4 Al-Kindi seramai 60 orang pelajar

Pengumpulan dan penganalisian data

 1. Pengumpulan data - diperolehi daripada hasil pemerhatian,melalui borang kaji selidik dan juga temubual yang dilakukan bersama pelajar.
 2. Penganalisian data - Dalam borang soal selidik,terkandung tema kefahaman,tema suasana keseronokan dan tema komunikasi berkesan.Oleh itu,dengan pembahagian tema ini,dapat mengetahui dan memperolehi data mengenai kebolehpercayaan kajian yang dilakukan.

Implikasi kajian

 1. Memberi gambaran lebih jelas tentang isi pengajaran
 2. Perlu ada keperluan kaedah kuliah di awal pengajaran
 3. Peta minda penting sebagai aktiviti pengukuhan pelajar
 4. Lebih menggemari kaedah pembelajaran bersifat dua hala-lebih mudah mengingati fakta
 5. Kaedah peta minda lebih bersifat interaktif dan pelajar dapat bertukar idea tentang sesuatu perkara.
 6. Kaedah peta minda membantu dalam komununikasi antara pelajar

Apakah yang dipelajari dari kajian ini

 1. Dapat mengetahui cara pengumpulan data yang dilakukan
 2. Mengetahui model Kemmis dimana ianya merangkumi keseluruhan cara dan proses yang perlu ada dan perlu dilakukan untuk membuat kajian tindakan
 3. Dengan kajian ini,dapatlah gambaran situasi berada di sekolah dan berhadapan dengan pelajar apabila melakukan latihan praktikal kelak

ULASAN

Pada pendapat saya, kajian yang telah mereka lakukan ini merupakan kajian tindakan dimana mereka telah mengkaji penggunaan peta minda dalam matapelajaran Biologi.Hasil kajian yang diperolehi adalah positif dan ini bermakna mereka berjaya membuktikan bahawa pemahaman pelajar semakin meningkat dengan penggunaan peta minda.Walaubagaimanapun,tajuk kajian mereka boleh dimurnikan lagi contohnya seperti 'Penggunaan peta minda secara berkumpulan dalam matapelajaran Biologi'.

PENGGUNAAN TEKNIK PEMBELAJARAN KOOPERATIF (JINGSAW) DALAM KESUSASTERAAN BAHASA INGGERIS,SOURCES OF ENERGY(SUMBER-SUMBER TENAGA) DAN TOKOH ISLAM : IMAM MALIK RAHIMAHULLAH

Pernyataan masalah

 1. Adakah teknik ini dapat meningkatkan minat,motivasi dan penglibatan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran
 2. Adakah teknik ini dapat meningkatkan kefahaman para pelajar
 3. Adakah teknik ini sesuai digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Metodologi,seetting kajian dan sampel kajian

 1. Metodologi- Jenis kajian adalah kajian tindakan kolaboratif (jingsaw) yang menggunakan kaedah pemerhatian guru dan kajian soal selidik.Model yang digunakan adalah model Kemmis (Rancanagn,tindakan,pemerhatian dan refleksi)
 2. Setting kajian – Guru membuat pembahagian kumpulan mengikut kesesuaian.Pelajar kemudiannya diminta untuk menyempurnakan tugasan dalam kumpulan dan selepas itu pelajar akan melakukan sesi pembentangan dan perbincangan hasil dapatan yang telah pelajar perolehi.
 3. Sampel kajian – Melibatkan 109 orang pelajar tingkatan 1,2 dan 4 di SMK Jalan Reko.

Pengumpulan dan penganalisian data

 1. Pengumpulan data – Diperolehi daripada markah bagi tugasan peta minda ,kuiz dan juga soal selidik
 2. Penganalisian data – Soal selidik (80% pelajar bersetuju bahawa pembelajaran berbantukan pelajar boleh meningkatkan pemahaman terhadap sesuatu topik),pemerhatian guru (Pelajar lebih cenderung untuk menyelesaikan tugasan melalui perbincangan dengan rakan2 drpd merujuk kepada guru,keputusan penilaian(menyiapkan kerja dalam masa yang singkat)

Implikasi kajian

 1. Meningkatkan keberkesanan penyampain objektif pengajaran
 2. Meningkatkan motivasi pelajar
 3. Meningkatkan penglibatan pelajar sewakti sesi p&p

Apakah yang dipelajari dari kajian ini

 1. Dapat mengetahui proses-proses yang perlu dilakukan bagi menghasilkan kajian tindakan
 2. Dapat mengaplikasikan kaedah yang dikaji kerana ianya dapat meningkatkan motivasi pelajar.

ULASAN

Pada pendapat saya,tajuk yang mereka lakukan ini sesuai dengan maksud kajian tindakan kerana, maksud kajian tindakan itu sendiri merupakan satu kajian yang dijalankan untuk penambahbaikan kepada amalan yang sedia ada. Hasil kajian yang mereka perolehi adalah positif dimana kaedah ini dapat meningkatkan motivasi serta keterlibatan pelajar dalam proses P&P

Aktiviti 2 : Tugasan 2 - Jurnal

Tajuk :A case study of engaging primary school students in learning science by using Active
Worlds • Kajian ini mengkaji penglibatan pelajar sekolah rendah menggunakan ‘Active World’ iaitu pembelajaran secara tayangan video 3Ddalam pembelajaran sains untuk meningkatkan kefahaman pelajar dalam topik planet
 • Focus kepada pelajar yang menmpunyai markah rendah dalam sains
 • 10 orang pelajar sekolah rendah (4 lelaki dan 6 perempuan)dari 5 kelas yang berasingan
 • Umur pelajar majoritinya 11 tahun
 • Kajian dilakukan di dalam makmal komputer
 • Memberikan tugasan kepada sampel untuk dilakukan secara individu
 • Tugasan yang diberikan mempunyai 8 sesi dan setiap sesi adalah 2 jam
 • Kajian ini dilakukan pada waktu cuti sekolah
 • Sampel diminta untuk membuat 9 buah planet diangkasa(3D)dengan memberikan penerangan yang tepat menggunakan ‘active world’

Tajuk : MINUTE MATH: AN ACTION RESEARCH STUDY OF STUDENT SELF-ASSESSMENT

 • Kajian ini mengengkaji penilain kendiri pelajar terhadap matapelajaran matematik (focus pada sifir)
 • Projek"minute math" yang digunakan oleh pengkaji adalah untuk meningkatkan tahap pemahaman pelajar tentang matapelajaran matematik dan bukan sekadar menghafal sifir sahaja(focus pada sifit)
 • Menberikan soalan sifir (100 soalan) yang memerlukan pelajar menjawab selama 5 minit sahaja
 • Ujian ini dijalankan 1 kali seminggu selama 10 minggu
 • Setiap markah yang diperolehi dicatat dan meminta pelajar membuat target markah yang akan mereka perolehi minggu hadapan
 • Pengkaji meminta pelajar membuat refleksi pada kad refleksi yang mengandugi “GPAR” (goal,plan,action,reflection)

Tajuk: The effects of early intervention on the defiant behavior of students, using a social skills curriculum.

 • Jurnal kajian ini mengkaji cara mengurangkan tingkah laku buruk pelajar dengan kemahiran sosial yg lebih fokus kpd aktiviti di luar bilik darjah.Pelajar yang mempunyai tingkah laku buruk seperti melawan arahan guru, membuli , mencuri dan sebagainya akan diberikan intervensi yang dipanggil sebagai second step perogram.Intervensi ini akan diberikan 2 kali seminggu bagi melihat perubahan yang berlaku terhadap tingkah laku pelajar berkenaan.Kajian ini dijalankan terhadap pelajar kelas gred 1 di sekolah Fishweir Elementary dan dilakukan di dalam bilik darjah.Diakhir kajian ini,pengkaji mendapati,kajian yang dibuat ini berjaya mengurangkan tingkah laku buruk pelajar dalam tempoh kajian dialakukan.

Tajuk : An Action Research: The Effect of Computer-Based Mathematics on Problem Solving.

 • Kajian ini adalah untuk menguji kesan dari 'pembelajaran matematik menggunakan komputer' dalam penyelesaian masalah dan tingkah laku pelajar. Program EDUTEST digunakan dalam kajian pembelajaran matematik menggunakan komputer ini. Program komputer Edutest memfokuskan pada strategi penyelesaian masalah, geometry, pengukuran dan kebarangkalian. Dalam kajian, pelajar akan belajar sendiri dengan berpandukan pada garis panduan komputer.Dalam kajian ini, ujian awal dan ujian akhir diberikan oleh guru untuk mengukur tahap pencapaian pelajar.

Tajuk : Teacher attitudes about classroom conditions

 • Pernyataan masalah - untuk mengkaji hubungan antara sikap guru tentang keadaan bilik darjah kerana ada guru yang merasa kecewa dan terkilan kerana tidak berpuas hati dengan keaadaan bilik darjah sehingga mendorong mereka untuk meninggalkan profession perguruan.
 • Sampel kajian - Guru-guru dari 11 buah sekolah terpilih yang bangunannya yang tidak memuaskan dan guru-guru dari 11 buah sekolah terpilih yang mempunyai bangunan yang sempurna.
 • Pengumpulan data - melalui soal selidik secara online.
 • Hasil dapatan - perbezaan di antara tindak balas di antara guru-guru dari sekolah yang mempunyai bangunan yang selesa berbanding dengan guru-guru dari sekolah yang mempunyai bangunan yang kurang berpuas hati. Persekitaran mempengaruhi sikap guru dan guru produktiviti mereka.

Aktiviti 1 : Tugasan 1 Buku

Apa maksud kajian tindakan

Tajuk buku : A Teacher's Guide to Classroom Research
Penulis : David Hopkins

Kajian tindakan merupakan kajian yang dilakukan berdasarkan kehendak dan keperluan serta satu percubaan kajian yang dilakukan oleh pengkaji untuk memahami sesuatu proses amalanserta membuat peningkatan dan pemulihan terhadap amalan tersebut.


Tajuk buku : All You Need ti Know About Action research
Penulis : Jean McNiff & Jack Whitead

Kajian tindakan merupakan suatu bentuk kajian dimana pengamal menghasilkan idea baru tentang bagaimana menambahbaik amalannya, dan menggunakan idea-idea ini sebagai teori yang diamalkannya. Dalam erti kata lain, ia merupakan satu bentuk kajian yang membolehkan pengamal mengkaji untuk meningkatkan amalannya,samada secara individu atau secara kolektif. Kajian tindakan juga merupakan satu persoalan atau pertanyaan yang boleh dilakukan di mana-mana untuk membuat penyelidikan dan penaksiran ke atas kerja mereka.

Tajuk buku : Teachers as Researcher in the Classroom
Author : Craig A. Mertler

Inkuiri yang sistematik yang dilakukan oleh guru, pihak pentadbir, kaunselor dan lain-lain pihak di dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau bertujuan untuk menggabungkan maklumat tentang bagaimana sekolah tertentu beroperasi, bagaimana pengajaran mereka, dan bagaimana pembelajaran pelajar-pelajar.Ulasan Kumpulan
Kajian tindakan merupakan satu penyelidikan sistematik yang dijalankan oleh pelbagai pihak seperti guru,kaunselor,pihak pentadbiran dan lain-lain untuk mendapatkan maklumat mengenai amalan sesuatu organisasi,serta proses meningkatkan dan membaikpulih amalan yang sedia ada.

Model-model Kajian Tindakan


Model 1 (Kemmis and McTaggart 1988)


Model 2 : (Elliott’s 1991)Model 3: (Ebbutt’s )Model 4 : (McKernan 1996 :29)

Nota Konsep Kajian Tindakan

Apa itu kajian tindakan???

Kajian tindakan merupakan satu oendekatan yang berusaha meningkatkan mutu profesionlisme guru.Merupakan penyelidikan terhadap situasi social di sekolah bertujuan memperbaiki kualiti amalan guru di bilik darjah
(Elliot & Adelman : 1976)

Satu pendekatan untuk memperbaiki dan mempertingkatkan pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru menjadi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri,menjadi kritis terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia mengubah amalan.Pendekatan ini memerlukan guru melaksanakan inkuiri penemuan secara individu serta melibatkan guru-guru lain secara kolaboratif
(McNif : 1988)

Satu usaha di bilik darjah yang bersifat cuba jaya dan berterusan.Partisipan (pengurus sekolah,guru atau pelajar) membuat intervensi dan langkah-langkah pembaikan dalam usaha mendapatkan anjakan cara berfikir dan kesedaran yang baru.Ia dilaksanakan dalam apa jua keadaan dengan tujuan memperbaiki amalan kerja,menambahkan kefahaman baru dan meningkatkan profesionalisma dalam profesion perguruan.
(Hanipah Hussin : 2001)

Konsep Kajian Tindakan


Kajian tindakan bertujuan mencipta pengetahuan baru untuk memperbaiki prestasi kerja individu serta menghasilkan teori baru mengenai proses penambahbaikan tersebut. Kesahihan teori ini akan diuji berdasarkan kenyataan individu tersebut (melalui keterangan dan gambaran) bahawa satu proses penambahbaikan telah berlaku. Oleh yang demikian, kajian tindakan memerlukan komitmen peribadi dan akauntabiliti moral individu yang menjalankan kajian tersebut.

Oleh kerana kajian tindakan merupakan penyelidikan tentang prestasi seseorang individu, ia tidak boleh digeneralisasikan dan juga direplikasi. Tetapi, ia masih boleh dijadikan sebagai rujukan oleh pihak lain.Dalam bidang pendidikan, kajian tindakan adalah usaha yang boleh dilakukan oleh guru untuk memperbaiki amalan P&P untuk mendapatkan hasil terbaik yang memberi faedah kepada dirinya, pelajar, sekolah dan masyarakat.


Jenis - jenis Kajian Tindakan secara Umum

 1. Individu
 2. Kolaboratif
 3. Sekolah
 4. Daeah

Creswell (2005) pula mengklasifikasikan kajian tindakan kepada 2 jenis, iaitu:

(1) kajian tindakan amalan (practical action research)

 • melibatkan peninjauan tentang amalan guru dalam konteks bilik darjah dijalankan melalui dirinya sendiri atau melibatkan rakan sejawat yang mengajar mata pelajaran yang sama (team-based inquiry) dengan memberi fokus terhadap amalan guru dan pembelajaran pelajar
 • model yang digunapakai adalah berdasarkan Kemmis & McTaggart (1988) yang mempunyai 4 elemen yang membentuk satu gelungan, iaitu: mereflek (refleksi terhadap isu P&P yang hendak ditangani), merancang (menyediakan pelan), melaksana (melaksanakan pelan), dan memerhati (memantau kemajuan tindakan yang dijalankan)

(2) kajian tindakan penyertaan (participatory action research)

 • melibatkan isu sosial yang menghindar perkembangan pelajar dan guru perlu meninjau latar belakang sosial pelajar dan persekitaran sekolah dengan mengadakan kolaborasi dengan komuniti atau pihak berkepentingan bagi mencari sebab-musabab sesuatu masalah pelajar apabila sebab diketahui, guru boleh melaksanakan program perubahan atau pembaikan
 • model yang digunapakai adalah daripada Stringer (1999) yang mempunyai 3 fasa bagi setiap gelungan, iaitu: penglihatan (mengumpul, merekod dan menganalisis data untuk memahami isu), pemikiran (mentafsir isu dengan lebih mendalam), dan tindakan (menghasilkan penyelesaian)